borrar

Términos Legales

La present pàgina web www.cuponisimo.regio7.cat està gestionada per EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A. (en endavant, “LA COMPANYIA”) amb CIF A-08539165 i adreça fiscal al Carrer Sant Antoni M. Claret, 32, 08240-Manresa.

 

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre LA COMPANYIA i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

LA COMPANYIA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LA COMPANYIA es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient.

 

En cas que alguna clàusula o condició fos declarada total o parcialment nul.la o ineficaç afectarà tan sols a aquella disposició o a la part de la mateixa que resulti nul.la o ineficaç, subsistint les  presents Condicions Generals en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

L'objecte de la pàgina web és prestar serveis d'intermediació entre els proveïdors d'ofertes i cupons i els usuaris beneficiaris d'aquestes promocions. Els serveis consisteixen en validar els codis de descompte, facilitar el pagament, si escau, i proporcionar a l'usuari la informació sobre la forma de recollida del producte o servei adquirit o sobre les formes de lliurament del producte o servei, segons el cas.

 

Els serveis de la plataforma de LA COMPANYIA  consisteixen en validar els codis de descompte, facilitar el pagament, si escau, i proporcionar a l'usuari la informació sobre la forma de recollida del producte o servei adquirit o sobre les formes de lliurament del producte o servei, segons el cas.

 

Així mateix, LA COMPANYIA és un aparador d'ofertes i promocions de tercers, proveïdors d'ofertes i l'usuari podrà adquirir en aquest portal ofertes i cupons de descompte.

 

LA COMPANYIA té contractats els serveis de passarel·la de pagament amb una entitat bancària, de manera que des del moment en què l'usuari hagi validat el seu cupó i es dirigeixi a pagar el adquirit, serà traslladat a través de la passarel·la de pagament, a un entorn segur de l'entitat bancària corresponent i aquesta informació sortirà de l'esfera de control de LA COMPANYIA. En cap cas les dades referents a la targeta de crèdit o dèbit seran conegudes per LA COMPANYIA.

 

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

 

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

 

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de LA COMPANYIA i la contractació per mitjà dels mateixos.

 

Per adquirir els nostres productes o serveis, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

 

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA COMPANYIA informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

 

Així mateix, LA COMPANYIA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: Av. Diagonal 463 bis 8, 08036 Barcelona o al següent correu electrònic: arco.regio7@cuponisimo.es.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

Per poder accedir al procés de compra, l’usuari s’ha de registrar accedint a l’apartat de “CREA COMPTE/ACCEDEIX” on es sol·licitaran les següents dades:

 

 • Nom i cognoms
 • Correu electrònic
 • Contrasenya
 • Correu postal
 • Any de naixement
 • Sexe à Home/Dona

 

Una vegada l’usuari hagi complimentat les dades indicades anteriorment, s’enviarà un correu electrònic al correu facilitat per tal de que l’usuari validi el correu introduït. Així mateix l’usuari podrà vincular la seva alta d’usuari a CUPONÍSIMO a qualsevol de les següents xarxes socials:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google + 

 

Durant el procés de compra s’haurà d’identificar amb el seu nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

 

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar. L’apartat esmentat serà gestionat des de la pàgina web de www.regio7.cat  propietat de “LA COMPANYIA”

 

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb LA COMPANYIA en el telèfon d'atenció al client 916356193  y 932754961 o mitjançant el següent correu electrònic segons el perfil d’usuari de la pàgina web:

usuario.regio7@cuponisimo.es

 

En el cas que l’usuari no pugui accedir a la seva àrea d’USUARI, haurà d’ accedir a la part de “Heu perdut la contrasenya o teniu problemes per accedir?” on facilitat el correu electrònic l’usuari podrà restablir la seva contrasenya i el seu accés  a la seva AREA PRIVADA.

 

Tots els continguts de la web estan en català.

 

El client una vegada finalitzat el procés de compra del producte, a la seva àrea de personal, tindrà a la seva disposició la factura del producte i/o servei adquirit. En cas que l’usuari ho necessiti podrà descarregar la factura disponible a la seva àrea.

 

Procés de contractació

El  procés de contractació es desenvolupa com segueix:

 1. Registre d'usuari: l'usuari ha de registrar abans de poder utilitzar els serveis de LA COMPANYIA. Per això, per a la utilització dels serveis, l’usuari que ha de ser més gran de divuit anys completarà un formulari en el qual se li demanarà nom i cognom, adreça, correu electrònic, data de naixement. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita i de mantenir-la actualitzada. El lliurement de les dades sol·licitades en el tràmit de registre es obligatori perquè el procés de registre com a usuari quedi ultimat, s’entendrà com a expressió inequívoca del consentiment de l’usuari per a la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de LA COMPANYIA. Un cop l’usuari accepti el formulari electrònic d’alta i ho enviï a la COMPANYIA a través del lloc web, suposa la lectura i expressa acceptació de les presents Condiciones d’us, així com, les Condicions Generals de Contractació.
 2. Selecció de cupó/cupons a adquirir o, si escau, validar cupons prèviament adquirits en un proveïdor extern amb el que LA COMPANYIA té un acord comercial.
 3. Pagament de cupons: En el lloc web hi ha serveis gratuïts i altres de pagament. Si l’usuari utilitza un servei que implica un cost, haurà de revisar i acceptar les condicions. Les tarifes estan fixades en euros i aquestes poden ser modificades en el cas que així ho consideri LA COMPANYIA. Qualsevol canvi en aquestes tarifes serà comunicat mitjançant la seva publicació a la pàgina web.

 

Queda prohibida la contractació de productes i serveis en el lloc web per part de menors d’edat; en el cas que ho fessin, els menors han d’obtenir degudament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes dels menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. L’usuari que desitgi utilitzar algun dels serveis oferts en el lloc web de la COMPANYIA, haurà d’abonar la tarifa corresponent a través de targeta de crèdit o dèbit, per mitjà de la passarel·la de pagament que té integrada la pàgina web, WAP o App.

 

 1. Enviament de cupó: LA COMPANYIA comprovarà el pagament i procedirà a l'enviament del cupó adquirit, a través de correu electrònic facilitat en el moment del registre. Així mateix estarà disponible a la seva àrea privada.
 2. Lliurament del producte o prestació del servei: l'usuari ha de presentar el cupó rebut, bé imprès, bé en la pantalla del seu telèfon mòbil, segons se li especifiqui, davant el proveïdor del producte o servei adquirit i per tal de poder gaudir del mateix.
 3. El producte o servei adquirit a través de la web disposa de la seva pròpia regulació, que ve definida per el propi PROVEEIDOR.
  1. PRODUCTE: Els productes són tangibles, és a dir, es poden tocar i apreciar per la resta dels sentits
  2. SERVEI: Un servei és un conjunt d'activitats que busquen satisfer les necessitats d'un client, no es tangible.

 

Oferta i vigència

En cas d'un producte o servei en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent LA COMPANYIA ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, LA COMPANYIA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa.

 

D'aquesta manera, els productes o serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

 

Característiques essencials dels productes

Els productes o serveis oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Els  productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent, la garantia està proporcionada per el propi proveïdor del producte i no per LA COMPANYIA.

 

Els serveis oferts a la pàgina web no disposen de garantia  ja que es una activitat i/o servei   gaudits per l’usuari.

 

LA COMPANYIA disposa d'un servei d'atenció al client, mitjançant el telèfon 916356193 y 932754961 o mitjançant el correu electrònic usuario.regio7@cuponisimo.es on podrà dirigir la reclamació corresponent en cas de disconformitat.

 

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros (€) que inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

 

Despeses de lliurament i transport

LA COMPANYIA només realitza enviaments dins de l’Estat Español, i el cost que suposa l’enviament del producte adquirit anirà a càrrec del distribuïdor del producte, de manera que no tindrà cap cost addicional per l’usuari.

 

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva compra optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

 

 • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

 

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de LA COMPANYIA.

 

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregada fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

 

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de LA COMPANYIA al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

 

 • Paypal

Permet enviar pagaments en Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal: http://www.paypal.com.

 

LA COMPANYIA es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 3 a 5  dies hàbils, a partir de l'endemà de la comanda. En cas que no es pogués complir el termini establert per falta d’existències, es comunicaria a l’usuari per correu electrònic o bé mitjançant una comunicació telefònica.

 

La disponibilitat dels productes oferts per LA COMPANYIA pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que LA COMPANYIA actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, LA COMPANYIA en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació serà entre 3 i 5 dies hàbils. LA COMPANYIA podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per LA COMPANYIA dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que LA COMPANYIA no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

 

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador que adquireixi un producte no personalitzat disposarà d'un termini màxim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius. En aquests casos, l’exercici del dret de desistiment, donarà lloc a la restitució del preu del producte y/o servei adquirit, en la mateixa forma en què es va realitzar el pagament, sempre que l’usuari no hagi gaudit ja del producte o servei inclòs en el cupó, s’exerceixi dins el termini de caducitat del cupó i complint totes les exigències que la normativa estableix perquè tingui lloc aquest dret.

 

Segons el que s’estableix a l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica als telèfons 9916356193 o bé 932754961, dirigint-se al correu electrònic usuario.regio7@cuponisimo.es, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal indicada o bé mitjançant el formulari de desistiment disponible a l’apartat personal.

 

 • Baixa i cancel·lació del servei prestat:

L’usuari podrà donar-se de baixa o cancel·lar unilateralment el servei contractat en qualsevol moment. Haurà de comunicar la petició de forma clara i inequívoca al Departament d’Atenció al Client de LA COMPANYIA a través dels canals que es posen a la seva disposició, usuario.regio7@cuponisimo.es o per telèfon 9916356193 i 932754961.

 

La cancel·lació de la prestació dels serveis contractats no suposarà, en cap moment, el reemborsament dels imports que l’usuari ja hagi abonat. Aquests imports tenen caràcter de no reemborsable.

 

 • Abonament del pagament

L’abonament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per l’usuari, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

LA COMPANYIA abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals,  des de la data de recepció del dret de desistiment. LA COMPANYIA podrà retenir l’abonament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.

 

En cas de retard injustificat per part de LA COMPANYIA, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de la sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts als quals excedeixi d'aquesta quantitat.

 

 • Devolució del producte defectuós.

 

 • Producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a LA COMPANYIA del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun pel client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. L’usuari comunicarà amb LA COMPANYIA mitjançant els següents canals: usuario.regio7@cuponisimo.es  o als telèfons 9916356193 i 932754961, on s’informarà a l’usuari del procediment a seguir.

 

LA COMPANYIA es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

 

 • Devolució de producte

En el cas que el producte no sigui del gust de l’usuari, aquest podrà procedir a la devolució de l’article adquirit assumint els costos de devolució, els costos de devolució poden variar en funció del mitjà que l’usuari utilitzi. En aquest cas el mateix usuari haurà de manar informació al respecte. En el cas que l’usuari tingui dubtes al respecte podrà comunicar-se  a través dels següents canals usuario.regio7@cuponisimo.es  o per telèfon 9916356193 i 932754961 on serà informat del procediment a seguir.

 • Reclamacions.

Si el client desitja presentar una reclamació, por fer-ho en l'establiment de LA COMPANYIA, situat a l’adreça indicada a l’encapçalament o a través del correu electrònic: usuario.regio7@cuponisimo.es.

 

Jurisdicció

Així mateix, LA COMPANYIA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LA COMPANYIA té el seu domicili a la ciutat de Manresa, Espanya.